AE白金卡 (AE Platinum Card/ 美國運通細頭金屬卡) 經里先生額外10萬迎新積分 入Amex獨家Centurion Lounge

ae白金卡 年薪 迎新 年費

AE白金卡(charge card) 入美國運通AE獨家The Centurion Lounge 年費$7,800

(AE新客戶經里先生申請有額外10萬美國運通積分) 香港機場嘅American Express The Centurion Lounge 於早年開幕,大家成日都聽到呢個話係AE黑卡Lounge,又話AE白金卡都入得到,到底係點樣一回事以下同你慢慢分解。首先搞清楚Amex卡嘅類別,American Express將D卡分類為「信用卡/credit card」同埋「簽賬卡/charge card」。比較大眾化年費要$2,200果張大頭卡叫美國運通AE白金信用卡(American Express Platinum credit card),至於今次介紹呢張要$7,800年費嘅簽賬卡(細頭)就叫做美國運通白金卡(The Platinum card)。呢張卡最大嘅用處就係用嚟買迎新里數+入AE獨家lounge+金屬卡夠嚇鬼,其次嘅可以包晒全家全年旅遊保險+食美心六折+玩酒店program Marriott Bonvoy/Hilton都正。如果你鐘意住靚酒店玩→Fine Hotels and Resorts (FHR)就好正!

美國運通現時網頁開放AE Platinum Card俾人網上申請有迎新480,000運通積分(相等於32,000 Asia Miles/Avios),呢加經里先生申請有額外100,000運通積分(6,667 Asia Miles/Avios)。呢張卡抵唔抵申請真係見仁見智,好明顯AE想做到呢張AE白金卡俾人感覺係「有品唔洗講出口,拎住呢張卡就夠」,土豪得嚟又夠低調。從實際角度睇,有睇里先生里數兌換表應該知道38,667里再儲多少少里數已經夠換日本來回機票x2,從呢個角度睇呢張卡可以講得上抵因為你肯俾個年費就相等於拎到日本來回機票。覺得里數唔值,可以考慮AE積分兌換酒店積分

呢個網上迎新好過一般俾CS或街站叫你申請個offer架!AE官方網站就無寫清楚個申請條件,先前里先生經過地鐡站嘅AE街站八卦問過呢張卡有咩申請條件,當時得到嘅回覆係年薪$100萬/$250萬cash/$500萬資產/$1,200萬價值嘅樓先有資格申請…問完之後果位街站小姐應該覺得我嚟運吉俾佢黑我面趕走咗我添。 (AE最近批多咗呢張卡容易申請咗,TU正常無遲還款紀錄而係舊客嘅話好大機會批卡!並無想像中咁難,想交流一下我的申請方法/經驗可以facebook inbox我)


AE白金卡分析三步曲(向下彈)

其他AE白金卡相關文章(去另一頁)

>>於新分頁打開全文 “AE白金卡 (AE Platinum Card/ 美國運通細頭金屬卡) 經里先生額外10萬迎新積分 入Amex獨家Centurion Lounge” » 按入查看更多...

Citibank Rewards 限時迎新雙倍賞 可賺HK$1600超市現金券

Citibank Rewards 限時迎新雙倍賞 可賺HK$1600超市現金券

Citibank耐唔耐無啦啦會出限時額外迎新獎賞,除咗先前介紹果個Citi Cash Back雙倍迎新。啱啱出咗個Citi Rewards嘅Limited time offer迎新幾正。現時迎新於發卡後首2個月內累積認可簽賬滿HK$10,000以上就有雙倍惠康現金券(比正常直入官網申請多一倍!),加加埋埋新客無成本可以賺到成HK1,600。留意千其唔好用錯link申請否則無額外現金券迎新。想睇返信用卡分析可以睇→Citi Rewards cardCitibank Rewards 限時額外惠康現金券指定連結(共HK$1,600)

 • 推廣期: 至2020年2月4日
 • (基本迎新)簽賬HK$10,000有HK$800惠康現金券
 • (額外迎新)限時額外雙倍賞,再賺HK$800現金券,合共HK$1600惠康現金券
 • 需透過特定網址申請: https://www.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/time-limited-offer/rewards.html
 • 只有新客有額外雙倍賞(過去12個月無Citi信用卡)
 • 2個月內憑認可信用卡累積認可簽賬滿HK$10,000(***唔洗真簽賬,可以用PayMe/WeChat Pay/Alipay搞掂)
 • 需於2020年3月4日或之前獲得成功批核方可獲取限時額外獎賞

Citibank Rewards 限時額外惠康現金券條款

 • 除特別註明外,推廣期由2020年1月17日至2020年2月4日,包括首尾兩日(「推廣期」)。
 • 客戶(「合資格持卡人」)須於推廣期内透過特定網址(https://www.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/time-limited-offer/rewards.html)填妥及遞交申請表,並於2020年3月4日或之前成功獲由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)審批並發行之Citi Rewards VISA(「指定信用卡」)。若客戶並非透過特定網址(https://www.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/time-limited-offer/rewards.html)申請指定信用卡,客戶將不可享有此推廣活動之任何獎賞。
 • 合資格持卡人可享Citi Rewards VISA之HK$800惠康現金券(「迎新獎賞」)及額外HK$800惠康現金券(「限時獎賞」)(見第3.1至3.2條)。有關現金券之條款及細則,請參考現金券之背頁。
  • 合資格參加者需符合第2條的推廣要求才可享獲迎新獎賞及限時獎賞。
  • 迎新獎賞及限時獎賞將於2020年8月31日前通過掛號郵件發送至合格持卡人的通訊地址。
 • 限時獎賞及迎新獎賞只適用於現在不持有及由申請認可信用卡當月起計過去12個月內不曾持有任何由花旗銀行所發行之Citi信用卡之客戶(「新客戶」)。
 • 合資格持卡人須於發卡後首2個月內憑認可信用卡累積認可簽賬滿HK$10,000或以上(「簽賬條件」),方可獲得迎新獎賞及限時獎賞。
 • 簽賬條件之計算包括基本卡及附屬卡(如適用)之所有已誌賬的簽賬及免息分期的每月供款。非認可簽賬包括(但不限於) 透過快速支付系統 (「轉數快」)進行之交易、旅行支票之金額、現金透支、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、以網上銀行或網上支付系統繳費或繳交公共事務費用/保險費用、以「Citi PayAll服務」所繳交之費用、繳交基金之供款、銀行手續費、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。
 • 每位合資格持卡人只可享有一份迎新獎賞及限時獎賞,並以先到先得的方式提供,額滿即止。
 • 迎新獎賞於申請表上確認後不得更改、轉讓予他人、取消、撤回或兌換現金。
 • 於整個推廣期及換領期內,合資格持卡人之認可信用卡賬戶必須為有效及信用狀況良好方可享迎新獎賞。
 • 花旗銀行將保留權利給予指定信用卡之另一款限時獎賞或迎新獎賞。
 • 如發現不被認可之交易或任何與換領迎新獎賞之欺詐或濫用之情況,花旗銀行保留權利從合資格持卡人之信用卡賬戶內扣除已送出之迎新獎賞及限時獎賞之面值,而毋須事先通知。
 • 花旗銀行會在特定情況下要求客戶補交指定文件以完成申請。
 • 優惠並不適用於所有花旗銀行、花旗銀行N.A或其子公司之員工。
 • 花旗銀行保留修改所有有關條款及細則之權利而毋須另行通知。
 • 其他條款及細則適用,詳情請參閱www.citibank.com.hk/rewards。
 • 如有爭議,一切以花旗銀行之決定為最終裁決。
 • 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。
» 按入查看更多...

東亞銀行 Flyer World Mastercard 平日簽賬$5=1里‌‌!PayMe $8=1里

東亞flyer world 信用卡 迎新 年薪 年費

東亞銀行BEA Flyer World Mastercard平日簽賬$5=1里 PayMe $8=1里

(2020年1月22日更新: 4月1日起自動轉賬只有$8=1里) 東亞銀行Flyer World Mastercard日常本地簽賬做到$5=1里算唔錯,抵過出面大部份卡要6蚊1里,但差過渣打Asia Miles信用卡嘅食飯/網上簽賬$4=1里!市面上另一張AE白金信用卡可以做到同樣$5=1里但果張卡就要俾年費$2,200同埋每年$5=1里有上限。所以咁樣比嘅話呢張Flyer World係唔錯。年薪要求24萬同大部份Miles信用卡睇齊。當唔係食飯簽賬,又無特選優惠嘅時候就用東亞銀行Flyer World Mastercard啦!不過感覺上東亞唔多想promo呢張卡,呢加連迎新都cut埋!

條款更新(PDF第二部份),以下再解釋影響:

東亞更改條款


東亞銀行 Flyer World Mastercard 分析索引(按入向下彈)


東亞銀行 Flyer World Mastercard信用卡年薪/年費

東亞銀行 Flyer World Mastercard簽$9,000嘅1,800里基本簽賬得分

 • $5 = 1里,$9,000有1,800里(14,400 BEA積分)
 • 9,000 BEA積分會於當月月結存入(東亞叫呢D做1X基本獎分),5,400 BEA積分會於下月之8日至15日存入(東亞叫呢D做0.6X額外獎分)

東亞銀行 Flyer World Mastercard年薪要求及年費

 • 年薪$240,000 (平均月入$20,000)
 • 寫到明豁免首年年費
 • 其後每年$1,800,如果有東亞銀行戶口可以永久免年費
BEA Flyer World 里先生

直入→申請連結


東亞銀行 Flyer World Mastercard優點缺點及基本資料

東亞銀行 Flyer World Mastercard優點

 • 本地簽賬$5 = 1里,如果唔想keep咁多卡只用一張所有日常簽賬$5=1里已近乎最好
 • 積分可以儲五年
 • 兌換里數免手續費
>>於新分頁打開全文 “東亞銀行 Flyer World Mastercard 平日簽賬$5=1里‌‌!PayMe $8=1里” » 按入查看更多...

Citi Prestige 信用卡年費$3,800 (額外$100回贈) 訂酒店4免1平日$6=1里可換多個里數計劃

citi prestige 信用卡 迎新 年薪 年費

Citi Prestige 信用卡年費$3,800 訂酒店3送1平日$6=1里可換多個里數計劃

Citi Prestige信用卡,Citibank唯一要真交年費而又waive唔到嘅卡。PayMe/支付寶HK/Wechat Pay/八達通都$6=1里Asia Miles或Avios。除此之外仲可以轉去多個飛行里數計劃同酒店積分計劃。但我自己覺得呢張卡最大嘅好處係唔洗煩,對於想集中晒玩2-3張卡而又俾得起年費嘅朋友嚟講好有用。因為未計年資獎平日有$6=1里連電子錢包都有分而且可轉換積分於多個飛行里數計劃,叫得上係玩里數最全面嘅信用卡,另外呢張卡有送MasterCard Airport Experience (MCAE)可以無限次入Lounge,而個年費要回本就更要識得用到預訂任何酒店預訂4晚免1晚

Citi Thank You Rewards積分可兌換Asia Miles/KrisFlyer/Emirate/IHG Points等既飛行里數或酒店常客計劃都得。雖然好處多,不過Citibank Prestige要求收入年薪高同埋個年費硬食無得走,個迎新夠換20,000 Asia Miles,如果唔嫁意俾年費可以當買里數同試下呢張卡嘅benefits。老實講如果講benefits嘅強弱我自己會覺得AE白金卡會強啲,但但年費都貴好多。

citi prestige application

(額外現金券連結)或可直入MrMiles.hk/citi-prestige-apply


Citi Prestige信用卡分析三步曲(按入向下彈)


Citi Prestige信用卡年薪/迎新/年費

Citi Prestige信用卡迎新及冷河期

 • 客戶只需繳付首年年費HK$3,800即可獲240,000積分(20,000里數)
 • 持有Citi其他信用卡都無所謂,只要俾年費就有迎新積分,冷河期都無需理會

Citi Prestige Card迎新得分及同時時所得基本積分

 • 迎新積分: 240,000積分(相等於20,000 Asia Miles/ Avios)
 • 經里先生連結申請,新客額外HK$100現金券
 • 如果唔怕麻煩其實應該拎咗Citibank其他信用卡先再拎呢張Citi Prestige,因為拎咗其他卡可以食咗迎新先,之後先俾年費出呢張卡(如果先拎Citi Prestige再拎Citi PM,咁Citi PM會無迎新)

Citi Prestige信用卡年薪及年費

 • 年薪要求: $600,000 (平均每月$50,000,想玩Avios唔夠年薪但有資產可考慮玩→Citi出糧戶口賺 Avios)
 • 年費$3,800,無得傾必需俾
 • 持卡人連續兩年使用Citi Prestige Card,第二年起,可獲贈240,000積分(相等於20,000里)的年度獻禮。240,000積分將於年費全數結帳後兩個月存入認可基本卡客戸的帳戶內。

Citi Prestige信用卡迎新到手時間及轉換收費

 • 俾年費就有迎新積分
 • Citibank Prestige轉換里數手續費全免
 • 轉換Avios/Asia
>>於新分頁打開全文 “Citi Prestige 信用卡年費$3,800 (額外$100回贈) 訂酒店4免1平日$6=1里可換多個里數計劃” » 按入查看更多...

飛行里數信用卡比較2020 不同年薪要求及免年費卡一頁睇晒!

比較飛行里數信用卡

無論係儲Asia Miles還是Avios,儲里數嚟講最重要都係有張合適自己嘅飛行里數信用卡!而市面上多款里數信用卡有不同年薪要求,比較返各里數回贈及優點缺點,再用張合適嘅信用卡做啱類別簽賬對儲里數嚟講非常重要!按著你自己的年薪及消費模式,比較完揀返適合你嘅信用卡啦!以下列示不同年薪要求及免年費的信用卡,除了AE白金卡,AE白金信用卡及Citi Prestige信用卡,市面上大部份信用卡都係免首年年費,踏入第二年時打電話去的話多數都可以免到架!

現時經里先生申請指定信用卡仲有「里先生額外賞」,經里先生連結申請比直入官網申請會更著數。額外賞詳情及條款里先生額外現金券表格,申領流程及條款

>>於新分頁打開全文 “飛行里數信用卡比較2020 不同年薪要求及免年費卡一頁睇晒!” » 按入查看更多...

AE白金信用卡(大頭credit card) 迎新簽$5,000額外4,000里 六折食美心/睇戲買一送一 年費$2,200

ae白金信用卡 大頭 美心折扣

AE白金信用卡(大頭credit card) 被推薦迎新簽$5,000=5,667里 六折食美心/睇戲買一送一 年費$2,200

(Update: 呢張卡迎新優惠有幾款,現時有另一款經指定連結額外Plaza Premium First貴賓室Gift Card迎新)

American Express近年真係進取咗好多,自從力推張$7,800年費AE白金卡之後連帶呢張AE白金信用卡個awareness都高咗好多,又不斷搞商戶合作優惠批卡又鬆手。里先生有聽啲做零售生意嘅朋友講原來呢加AE收商戶個charge仲低過Visa Master!介紹呢張卡前,首先搞清楚Amex卡嘅類別,American Express將D卡分類為「信用卡/credit card」同埋「簽賬卡/charge card」。呢張就比較大眾化年費要$2,200,張卡面個武士頭比較大叫美國運通白金信用卡(American Express Platinum credit card),另外一張$7,800年費嘅簽賬卡(細頭)就叫做美國運通白金卡(The Platinum card)。呢張AE白金信用卡最大用處里先生覺得就係可以食到不同食肆中菜/西餐都有折扣,最適合無飯夫婦一餐$250-$400就食到高質菜式。如果拎咗AE白金卡先,再拎呢張credit card的想免大頭年費又有迎新的話請facebook message問我。


AE白金信用卡分析三步曲


AE白金信用卡迎新 年費及年薪/資產要求

AE白金信用卡迎新

 • 年費要$2,200,無得傾必需俾(除非你有→AE白金卡)
 • 首3個月內簽賬$5,000有$500 City Super現金券
 • 首3個月內每簽$1=5運通積分(相等於$3=1 Asia Miles/Avios),上限600,000運通積分,啫係簽$120,000就爆(40,000里)
 • 里先生推薦申請3個月內簽夠$5,000再有額外60,000迎新美國運通積分(相等於4,000里數
 • 無需簽賬,4張電影戲票
 • (假設首3個月內簽$5,000有5,667里)  迎新首三個月基本1,667里+額外4,000里+$500 city'super+4張電影戲票

**如果你唔鐘意以上戲票+現金券+額外60,000積分welcome offer,有另外一個純要積分里數offer,首$30,000簽$1=1里(非網上申請offer,有AE白金卡的話可免年費又有迎新),有需要可inbox 里先生facebook或電郵至[email protected]向里先生索取詳情及申請方法(麻煩D,網上申請無呢個pure points offer)

AE白金信用卡迎新條件及年薪/資產要求

 • 有American
>>於新分頁打開全文 “AE白金信用卡(大頭credit card) 迎新簽$5,000額外4,000里 六折食美心/睇戲買一送一 年費$2,200” » 按入查看更多...

【網購信用卡比較2020】訂機票酒店 網上交易無上限4%回贈或$2.5/里!

網購信用卡比較2020|熱門現金回贈及里數信用卡一覽

相信大家對網上購物都唔會陌生,現時需要用到信用卡俾錢嘅網上交易越來越多,無論係去網上訂酒店機票(仲可用埋酒店折扣優惠代碼!),HKTVmall訂貨,蘋果日報訂閱,打online game課金,再或是去Apple Online Store訂iPhone都好,點都唔少得一張信用卡。咁跟住落嚟梗係要揀返張高回贈或者係賺到里數既信用卡啦!反正都係要俾錢當然搵最好嘅方法。

而正正銀行睇到網購嘅交易佔比越來越多,各家銀行都爭相推出「網購必備卡」爭奪網上交易消費市場既份額。有競爭有進步,10月份新鮮推出嘅HSBC Red信用卡的確係幾屈機,但都未必代表為市場上最好。以下比較返現時嘅熱門網購信用卡。

再提返你一樣野,本文所指的「網購信用卡」係指俾錢買野果啲並不是指網上繳交水電煤費用,想睇返點交費好可以睇→信用卡水電煤學費繳費攻略或者→信用卡保險費攻略

現時經里先生申請指定信用卡仲有「里先生額外賞」,經里先生連結申請比直入官網申請會更著數。額外賞詳情及條款里先生額外現金券表格,申領流程及條款

快捷鍵


✈️網購信用卡 (里數,數字越低越好)

>>於新分頁打開全文 “【網購信用卡比較2020】訂機票酒店 網上交易無上限4%回贈或$2.5/里!” » 按入查看更多...

匯豐信用卡迎新 舊客都有份!Visa Signature 白金卡及銀聯卡都正爆!年薪15萬都有份!

hsbc visa signature 白金卡 迎新 年薪 年費

匯豐信用卡迎新 舊客都有份!Visa Signature白金卡簽$6,000有9,000里迎新|年薪15萬都有份!

(HSBC新信用卡請睇HSBC Red Mastercard 滙豐Red信用卡) HSBC今期迎加正啊!上期無銀聯卡嘅迎新今期都做返!HSBC匯豐信用卡迎新無論係Visa Signature 白金卡,金卡或銀聯卡都做緊迎新簽$6,000送800獎賞錢Reward cash(滙豐信用卡積分個名)+Reward+ App新用戶100獎賞錢,年薪要求15萬白金或6萬的金卡都有份。舊客出新卡都有得送400獎賞錢,未計你簽賬又中類別既基本積分。識玩滙豐promotion,簽賬中類別/自主5X分配得啱嘅話真係好好賺。不講留意玩得HSBC就一定要睇佢啲條款明白佢點玩,否則我真係建議儲里數你用返渣打Asia Miles食飯$4=1里(現時最新年薪要求為$9.6萬)/東亞Visa Signature食飯6.8%/東亞i-Titanium 網購7.8% 安信Earnmore 2%現金回贈,好過唔識玩HSBC下下$25=1里。新客迎新配合埋佢既最紅獎賞真係正,Visa Signature最低可以做到$1.79 = 1亞洲萬里通(中類別及最紅網上/海外)。因為HSBC實在太多玩法去加乘可以賺到既里數而且日常出好多HSBC信用卡優惠,要拎到盡既話真係要慢慢睇下面落黎解釋既玩法喇…以下已經簡化咗個玩法…不過都真係要用D時間去理解。

如果識玩又有閒錢可以放係滙豐梗係上埋HSBC Premier卓越理財信用卡玩Avios,短線旅行會化算D(詳情可以睇返里數兌換表)。

hsbc pulse 銀聯鑽石卡

2019年12月3日後銀聯鑽石卡會改名做HSBC Pulse 銀聯鑽石卡


HSBC信用卡分析三步曲


HSBC VS/白金/金卡/銀聯鑽石卡迎新/年薪/年費(第1部份)

HSBC VS/白金/金卡/銀聯鑽石卡賺迎新既條件

 • 必須於網上申請
 • 今期銀聯卡都有迎新!
 • 本地/海外零售簽賬60日內簽$6,000,新客有9,000里/舊客5,000里(900/500匯豐獎賞錢)
 • 以上包括(1)簽$6,000有800獎賞錢(新客)/400獎賞錢(現有客)
 • (2)第一次用Reward+ app找數額外送嘅100獎賞錢
 • 新客迎新定義:批核申請時未有持有匯豐卡主卡(有附屬卡再申請主卡都可以有迎新!)及2019年1月1後未取消過匯豐卡主卡
 • 留意現有客只有於推廣期內拎第一張嘅HSBC先有現有客迎新

匯豐信用卡年薪要求

 • Visa
>>於新分頁打開全文 “匯豐信用卡迎新 舊客都有份!Visa Signature 白金卡及銀聯卡都正爆!年薪15萬都有份!” » 按入查看更多...

東亞銀行i-Titanium信用卡網購高達7.8%回贈! 熱愛網購人仕必備 迎新高達HK$800回贈!

 

東亞-i-titanium-信用卡-現金回贈

東亞銀行i-Titanium信用卡網購高達7.8%回贈!迎新高達HK$800回贈年薪要求HK$4萬!

*(現時只能換現金券,不能直接換現金回贈)以上回贈率包括東亞日額外4.4%現金回贈,每月簽賬需達HK$4,000

東亞銀行i-Titanium信用卡應該好多岩岩出黎番工既後生仔已經接觸過,有四隻色既card face比你揀都真係幾有心思目標客人都係年輕人市場。呢張卡主打網購優惠,每月可享高達7.8%回贈。雖然呢張卡日常簽賬只係做到0.4%回贈,不過如果識得配合埋東亞日優惠一齊用,其實好抵玩。

呢張卡最正係幾時網購每月累積簽賬滿HK$2,000做到7.8%回贈(0.4%基本+3% i-dollar+4.4%東亞日), 最啱啲鐘意扮靚但又唔係成日得閒shopping嘅OL,趁得閒係網上就可以買齊哂心頭好,有7.8%回贈加埋額外折扣,真係幫個荷包慳番唔少!

點解個回贈咁高?就係配合埋加強版「東亞日」係食肆、零售同網上簽賬更可享額外4.4%回贈(以下再列表解釋。用Apple Pay/Google Pay 10%回贈,計番啫係9折,勁抵!仲有樣好就係海外旅行既實體簽賬都一樣有額外4.4%回贈。識得玩呢張卡嘅話,除咗回贈可以賺到笑之外,平時去UA同MCL睇戲都有9折,仲要記住記住東亞成日都拎到演唱會嘅優先預訂!作為樂迷真係唔少得張東亞旁下身。

迎新方面,只要係批卡後兩個月內簽夠HK$6,000或以上,可以有HK$500現金回贈。另外,呢張卡今期加左碼,只要海外零售及網上簽賬滿HK$3,000,更享額外HK$300現金回贈,最高可得HK$800現金回贈。如果唔想換喼仲有個Antler 27吋行李箱可以選擇,睇下你喜歡直接要現金回贈定拎個新gip去旅行 😛 。宜家開埋附屬卡仲有迎新優惠,最高可享HK$600現金回贈,優惠期至2019年11月6日。東亞附屬卡可以同屋企人合併簽賬,齊齊用嚟網購啱晒!


東亞銀行i-Titanium信用卡 分析索引(按入向下彈)


東亞銀行 i-Titanium 信用卡迎新/年薪/年費

東亞銀行i-Titanium 賺HK$500迎新+HK$300外幣簽賬條件

 • 冷河期6個月-申請日之前6個月內無任何東亞銀行信用卡主卡
 • 發卡後首兩個月本地/海外零售簽賬滿HK$6,000,即送HK$500現金回贈或Antler 27吋行李箱
 • 海外零售/網上外幣簽賬滿HK$3,000可享額外HK$300現金回贈

東亞銀行i-Titanium 年薪要求及年費

 • 年薪要求:HK$40,000
 • 寫到明豁免首年年費

東亞銀行i-Titanium迎新認可簽賬

 • 本地簽賬
 • 海外簽賬
 • 現金透支滿HK$6,000

東亞銀行i-Titanium非迎新認可簽賬

 • 網上/自動櫃員機繳款
 • 八達通自動增值服務
 • 電子錢包(PayMe/Wechat Pay唔計)

東亞銀行i-Titanium信用卡優點缺點及基本資料

東亞銀行i-Titanium優點

 • 網上簽賬額外3% i-dollar回贈
 • 登記「東亞日」每月食肆/零售/網上簽賬累積滿HK$2,000以上享4.4%額外回贈,加加埋埋就有7.8%網購回贈!
 • 去本地餅店/快餐店或咖啡店用Apple Pay/Google Pay有10%現金回贈(須當月簽夠HK$2,000)
 • 海外簽賬東亞日可享額外4.4%回贈
 • 積分有效期5年
 • 門檻低,批核寬鬆

東亞銀行i-Titanium缺點

>>於新分頁打開全文 “東亞銀行i-Titanium信用卡網購高達7.8%回贈! 熱愛網購人仕必備 迎新高達HK$800回贈!” » 按入查看更多...

【東亞Visa Signature卡】食肆簽賬高達6.8%回贈+迎新簽HK$8,000 有HK$800回贈!食飯消費必備卡

 

東亞-VS-信用卡-現金回贈-迎新

【東亞Visa Signature卡】迎新簽HK$8,000 有HK$800回贈 食肆簽賬高達6.8%回贈 食飯消費必備卡

*(現時只能換現金券,不能直接換現金回贈)以上回贈率包括東亞日額外4.4%現金回贈,每月簽賬需達HK$4,000

東亞Visa Signature配合埋最新加強版「東亞日」真係變成全城最強食飯卡,呢張卡平日食肆簽賬做無上限2.4%回贈,加埋「東亞日」係本地食肆、零售同網上累簽賬滿HK$4,000就可享額外4.4%回贈,加加埋埋啫係食飯有6.8%回贈啊!!用Apple Pay同Google Pay去餅店,快餐或咖啡店消費更有高達10%回贈,加埋基本於feature本地食肆2.4%即係高達12.4%回贈,咁高回贈率嘅promotion市面上都無邊幾張卡做到,啱哂用黎做食飯消費卡。除左本地消費賺得多,係外幣簽賬都做到6%回贈,仲要2019年5月1日起,海外簽賬1.95%手續費調低至1.5%,相對上又平多左!另外,全年用東亞Visa Signature簽賬滿HK$9萬,仲可享兩次7日全家旅遊保障免費。平時去MCL同UA睇戲仲有9折優惠同演唱會優先訂票。

迎新玩法簡單直接,新客係之前六個月內無任何東亞信用卡主卡,批卡後首兩個月內簽賬滿HK$8,000或以上,即可享HK$800現金回贈。而家開埋附屬卡仲有迎新優惠,最高可享HK$600現金回贈。而提一提東亞附屬卡嘅簽賬會同主卡一齊計,有附屬卡可以同屋企人合併簽賬齊齊食promotion!


東亞銀行Visa Signature 分析索引(按入向下彈)


東亞銀行 Visa Signature信用卡迎新/年薪/年費

東亞銀行 Visa Signature 賺HK$800迎新條件

 • 冷河期6個月-申請日之前6個月內無任何東亞銀行信用卡主卡
 • 發卡後首兩個月本地/海外零售簽賬滿HK$8,000,即送HK$800現金回贈

東亞銀行 Visa Signature 年薪要求及年費

 • 年薪HK$240,000(平均月入HK$20,000)
 • 寫到明豁免首年年費
 • 有東亞銀行戶口可以永久免年費

東亞銀行 Visa Signature迎新認可簽賬

 • 本地簽賬
 • 海外簽賬
 • 現金透支滿HK$8,000

東亞銀行 Visa Signature非迎新認可簽賬

 • 網上/自動櫃員機繳款
 • 八達通自動增值服務
 • 電子錢包(PayMe/Wechat Pay唔計)

東亞銀行 Visa Signature信用卡優點缺點及基本資料

東亞銀行Visa Signature優點

 • 本地日常餐飲簽賬全年2.4%回贈
 • 東亞日
>>於新分頁打開全文 “【東亞Visa Signature卡】食肆簽賬高達6.8%回贈+迎新簽HK$8,000 有HK$800回贈!食飯消費必備卡” » 按入查看更多...
1 2 3 4