Citibank Rewards 限時額外雙倍迎新共270,000積分(可換18,000里)指定連結

citi rewards限時

Citibank Rewards 限時額外雙倍迎新共270,000積分(可換18,000里)指定連結

Citibank耐唔耐無啦啦會出限時額外迎新獎賞。9月出咗個Citi Rewards嘅倍數積分迎新積分幾正。現時迎新於發卡後首2個月內累積認可簽賬滿$10,000有270,000積分(比正常直入官網申請多一倍!),啫係換到18,000 Asia Miles/Avios! (一樣可以用PayMe/WeChat Pay/Alipay搞掂,條款隨時有變,要無成本食迎新就快手喇!)。留意千其唔好用錯link申請否則無額外一倍迎新。

以下為直入官網申請連結,並沒有額外135,000積分


Citibank Rewards 限時額外135,000積分指定連結(共270,000積分)

Citibank Rewards 限時額外積分條款

1. 推廣期由2018年9月19日至2018年9月30日,包括首尾兩日(「推廣期」)。
2. 限時獎賞及迎新優惠只適用於現在不持有及由發卡日起計過去12個月內不曾持有任何由花旗銀行所發行之Citi信用卡之客戶。迎新優惠詳情請瀏覽迎新禮品條款及細則。
3. 客戶須於推廣期內透過特定網址 (https://www.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/time-limited-offer/rewards-visa.html),於2018年9月30日 或之前成功遞交申請花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)發行之Citi Rewards VISA (「認可信用卡」),並於2018年10月20日或之前獲得成功批核方可獲取限時額外獎賞。(「合資格參加者」)。限時額外獎賞分為兩部分:限時迎新獎賞(見第3.1條)及作入油簽賬享獲5X積分(見第3.2至3.4條)。
3.1 推廣期內合資格參加者於發卡後首2個月內憑認可信用卡累積認可簽賬滿HK$10,000或以上可獲270,000積分作為迎新獎賞。(「簽賬條件」) 合資格參加者相關簽賬條件後,積分將於達到相關簽賬條件後4個月內存入相關認可信用卡賬戶內。
3.2 合資格參加者於2018年10月1日至2019年3月31日憑認可信用卡於本地油站(「指定認可商戶」)作認可簽賬(「入油簽賬」)可享獲5X積分。即每HK$1入油簽賬可獲5積分,包括於「Citi ThankYou Rewards」下所獲贈之基本1積分及額外4積分(「額外4X積分」)。
3.3 作入油簽賬所獲得的額外4X積分將於2019年5月30日前存入認可信用卡賬戶內,而每個認可信用卡賬戶於2018年10月1日至2019年3月31日內最多可獲40,000之額外4X積分。
3.4 認可商戶類別之定義,以VISA的定義及商戶的收單行設定為準。於同一認可信用卡賬戶,基本卡及附屬卡客戶認可簽賬所獲之積分將合併計算。認可簽賬並不包括所有未誌賬/取消/退款/偽造/未經花旗銀行許可之簽賬/動態貨幣兌換交易及海外簽賬(包括中國內地及澳門)/免息分期簽賬。

其他信用卡優惠或里數攻略Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *