【百老滙恒生優惠】憑恒生信用卡於Broadway簽賬高達額外$1,000 Cash Dollars/140,000 yuu積分 /指定產品低至6折 / 每$1 Cash Dollar當HK$2洗! 

【百老滙恒生優惠】憑恒生信用卡於Broadway簽賬高達額外$1,000 Cash Dollars/140,000 yuu積分 /指定產品低至6折 / 每$1 Cash Dollar當HK$2洗! 

【百老滙恒生優惠】憑恒生信用卡於Broadway簽賬高達額外$1,000 Cash Dollars/140,000 yuu積分 /指定產品低至6折 / 每$1 Cash Dollar當HK$2洗!

恒生今次同咗百老滙合作推出電器優惠呀,由即日起2022年4月30日,憑已登記嘅恒生信用卡於百老滙簽賬可享以下優惠:

 • 簽賬雙重賞高達$1,000 Cash Dollar/140,000 yuu積分
 • $1 Cash Dollars即時當HKD2使用
 • 指定貨品及網上獨家優惠低至6折

提埋你!今次係雙重簽賬優惠嚟,所以需要登記哂兩個優惠(百老滙購物激賞 & 簽賬激賞)先好去shopping 呀!

【恒生百老匯優惠詳情】

1.簽賬雙重賞高達$1,000 Cash Dollar/140,000 yuu積分

推廣期:即日起至2022年4月30日

獎賞一:百老滙購物激賞

 • 登記優惠:2998 6000(選擇語言後按「2」字)/網上登記

【百老滙恒生優惠】憑恒生信用卡於Broadway簽賬高達額外$1,000 Cash Dollars/140,000 yuu積分 /指定產品低至6折 / 每$1 Cash Dollar當HK$2洗! 

獎賞二:簽賬激賞

 • 額外高達$500 Cash Dollars /40,000 yuu積分
 • 登記優惠:2998 6000(選擇語言後按「8」字)/網上登記
 • 於優惠期內,憑恒生信用卡登記及累積每月合資格零售簽賬達指定金額,該月之合資格網上購物、流動支付7及該月誌賬之商戶免息分期簽賬8可享額外高達5% Cash Dollars回贈 / 4X yuu積分獎賞!

2.$1 Cash Dollars即時當HK$2用

 • 適用於單一簽賬淨值滿HKD3,000或以上,惟不適用於百老滙網上商店簽賬、分單之簽賬及透過電子錢包簽賬之交易

3. 指定貨品及網上獨家優惠低至6折

 • 不適用於透過電子錢包簽賬之交易

恒生百老滙優惠常見問題FAQs

恒生百老滙優惠做到幾時?

答:恒生百老滙優惠由即日起做到2022年4月30日

恒生百老滙優惠需要登記嗎?

答:需要登記齊恒生「百老滙購物激賞」及「簽賬激賞」兩個優惠先拎到最高回贈。

恒生百老滙優惠可以用Cash Dollar嗎?

答:可以呀,每$1Cash Dollar=HK$2洗

條款及細則

 • 優惠期由2022年3月1日至4月30日(「優惠期」)(除特別訂明外)。
 • 優惠適用於百老滙攝影器材有限公司(「商戶」)之所有香港分店及百老滙網上商店( 除特別註明外)。
 • 「指定貨品低至6折」及「高達$500 Cash Dollars獎賞 / 100,000 yuu積分獎賞」同時適用於百老滙網上商店,惟「$1 Cash Dollar 即時當HKD2使用」不適用於百老滙網上商店。
 • 客戶必須以相關優惠之合資格信用卡(「合資格信用卡」)簽賬, 方可享有有關優惠:
  • 「指定貨品低至6折」— 恒生信用卡、聯營卡、商務卡、公司卡或消費卡。
  • 「高達$500 Cash Dollars獎賞 / 100,000 yuu積分獎賞」— 恒生信用卡、聯營卡、商務卡、公司卡或消費卡,惟不適用於恒生銀聯人民幣鑽石商務卡、人民幣信用卡、美元 Visa 金卡、 e-shopping 萬事達卡及專享卡。
  • 「$1 Cash Dollar即時當HKD2使用」— 恒生信用卡、聯營卡、商務卡、公司卡或消費卡,惟不適用於恒生銀聯人民幣鑽石商務卡、人民幣信用卡、美元 Visa 金卡、e-shopping 萬事達卡及專享卡。
 • 客戶須於優惠期內致電登記熱線 2998 6000或經網上(直接進入網上登記網頁或經「恒生信用卡Chat with DORI」)成功登記相關優惠之合資格信用卡(「已登記信用卡」)1 次,方可享『「百老滙購物激賞」之「高達 $500 Cash Dollars 獎賞 / 100,000 yuu 積分獎賞」』。「百老滙購物激賞」之所有Cash Dollars獎賞 / yuu 積分獎賞只計算由登記日起至優惠期完結日內之合資格簽賬。如信用卡主卡及其附屬卡共用同一信用額,則附屬卡之合資格交易將與其主卡合併計算。
 • 簽賬淨值為恒生信用卡之最後簽賬金額,如使用折扣優惠、禮券、禮物卡、或Cash Dollars均不會計算入簽賬淨值;而獎賞則以簽賬淨值之整數作計算,不足HKD1即獲不計數。
 • 各優惠之合資格交易(「合資格交易」)如以下所列:
  • 「指定貨品低至6折」— 客戶須以合資格信用卡於商戶簽賬購物(惟不包括透過電子錢包簽賬之交易)。
  • 「高達$500 Cash Dollars獎賞 / 100,000 yuu積分獎賞」— 客戶憑已登記信用卡於商戶單一簽賬淨值滿指定金額(惟不包括分單簽賬、免息分期購物之簽賬及透過電子錢包簽賬之交易;被扣除之 Cash Dollars 金額將不會計算入該簽賬淨值金額)。有關指定金額及相應之額外Cash Dollars獎賞金額 / yuu 積分獎賞,請參閱此推廣專頁之優惠1列表
  • 「$1 Cash Dollar 即時當HKD2使用優惠」— 客戶須以合資格信用卡於商戶單一簽賬淨值滿 HKD3,000或以上(惟不包括百老滙網上商店簽賬、分單之簽賬及透過電子錢包簽賬之交易)
 • 客戶於優惠期內成功登記並以合資格信用卡作合資格簽賬淨值滿指定金額,可就合資格簽賬獲額外最高 $500 Cash Dollars / 100,000 yuu 積分獎賞(「高達$500 Cash Dollars獎賞 / 100,000 yuu積分獎賞」)。
 • 每項合資格交易最多可扣除 $100 Cash Dollars 或有關卡戶口內之 Cash Dollars 結餘(以較低者為準)。所扣除之 Cash Dollars 價值將以雙倍計算並可當作現金使用。交易於扣除 Cash Dollars 後,餘額必須以同一張恒生信用卡簽賬支付。所需之 Cash Dollars 將即時由客戶之卡戶口內扣除。在任何情況下(包括但不限於「$1 Cash Dollar即時當HKD2使用優惠」),扣除之 Cash Dollars 均不獲退款及退還。
 • 所有合資格交易須於登記日起至優惠完結日內完成, 並於優惠期完結後14日內誌賬於有關卡戶口內。若於同一日,有多於1項合資格交易,則只計算其中1項為合資格交易(以最高獎賞額為準)。
 • 「高達$500 Cash Dollars獎賞 / 100,000 yuu積分獎賞」將於2022年7月份內存入合資格客戶之有關卡戶口內,而該戶口於獎賞存入時必須仍然有效及信用狀況良好。客戶屆時可登入恒生個人 e-Banking(如適用)或致電 24 小時恒生信用卡推廣熱線 2998 6899 查詢有關獎賞詳情。
 • 客戶一經登記本推廣將被視為同意並接受參與商戶向恒生銀行有限公司(「恒生」)轉移於優惠期內使用恒生信用卡的交易內容及資料,以用作計算和核實客戶於本推廣賺取之額外獎賞。
 • 使用 Cash Dollars / yuu 積分須受恒生信用卡會員獎賞計劃之條款及細則約束,詳情請致電 24 小時恒生信用卡推廣熱線 2998 6899。
  恒生將根據儲存於恒生的交易紀錄,以決定客戶是否符合獲贈 Cash Dollars 獎賞 / yuu積分獎賞。如有任何爭議,將以恒生之紀錄為準。
  任何被發現為虛假交易或最後被取消 / 退回之交易,皆為不合資格之交易及不適用於是次推廣。
 • 客戶必須保留每項已誌賬之交易存根正本,恒生保留要求客戶出示簽賬存根正本以作核實之權利,已遞交給恒生的簽賬存根將不獲發還。
 • 在任何情況下,所有登記恕不能更改或取消,所獲得之 Cash Dollars / yuu積分獎賞亦將不得轉讓或兌換現金。
 • 除特別註明外,以上優惠可同時使用,而前述之任何一項優惠均不可與其他推廣優惠同時使用,亦不可兌換現金或其他貨品。
 • 所有產品資料及價格由商戶提供並只供參考,如有任何更改,恕不另行通知。指定電器數量有限,售完即止。產品資料、價格及供應以商戶最新公佈為準。
 • 此推廣所涉及之產品、服務及資訊均由商戶直接售賣及提供給客戶,因此,所有有關責任及義務亦由商戶全權負責。
 • 優惠須受此條款及細則及有關參與商戶的其他條款及細則約束。恒生及商戶保留權利隨時暫停、更改或終止上述優惠及更改其條款及細則,毋須另行通知。如有任何爭議,恒生及商戶保留最終決定權。
 • 除客戶及恒生( 包括其繼承人及受讓人)以外, 並無其他人士有權按《合約( 第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條文,或享本條款及細則的任何條文下的利益。
 • 本條款及細則受香港特別行政區法律所管轄,並按照香港特別行政區法律詮釋。
 • 本條款及細則受現行監管規定約束。本條款及細則之中英文文本如有任何歧異,概以英文本為準。