Citi八達通信用卡 九巴龍運15%車費回贈 迎新簽$2500有$300現金券回贈

citi八達通信用卡 octopus credit card 九巴折扣

Citi八達通信用卡 九巴龍運15%車費回贈 迎新簽$2,500有$300惠康現金券

如果你未曾有Citi信用卡,我會建議你唔好出Citi八達通信用卡先,要出就出咗Citibank主打現金回贈嘅信用卡Citi Cash Back Visa先,因為Cash Back Visa個迎新可以chok PayMe食。拎咗食完Citi Cash Back Visa迎新先再拎Citi八達通信用卡。呢張卡最大賣點就係主力用係搭九巴龍運巴士,可以變相有車費8.5折(有條件,以下再解說)。如果年薪唔夠都係要申請呢張先!如果申請到其他更高回贈嘅Cash Back card,呢張八達通信用卡就講唔上好有用,因為呢張卡個回贈比率只有0.5%,係信用卡連八達通二合一方便D,但用嚟玩O!ePay就唔建議喇。


Citi八達通信用卡分析索引(按入向下彈)


Citibank八達通信用卡迎新/年薪/年費(第一部份)

Citibank八達通信用卡迎新

 • 首2個月簽夠$2,500,有HK$300惠康現金券
 • PayMe都計迎新!所以基本上係無成本拎 (PayMe完最safe既做法係過2日打去hotline問PayMe條交易計唔計算合資格迎新,因為計唔計迎新唔知幾時改)
 • 如舊客想要額外回贈請facebook inbox里先生查詢申請方法

Citi八達通信用卡迎新既條件

 • 由今日起至2018年12月31日前申請
 • 過去12個月內未持有或取消過任何Citibank主卡之申請人

Citi八達通信用卡年薪,冷河期及年費詳情

 • 白金卡: 年薪$150,000
 • 金卡: 年薪$60,000 (見過家庭主婦無收入都批,作為入門卡幾好)
 • 冷河期12個月,過去12個月內都無Citi主卡就賺到迎新
 • 年費: 我的經驗首年無收,其後如果收取打電話去就免到(白金卡$1,800/金卡$600) (豁免唔到無人會keep卡,Citibank年費容易waive – 電話:2860 0360) (我自己習慣耐唔耐睇下卡面個Vaild Thru 月份,夠期就打去)
citibank cash back premiermiles免年費

過去一年無點簽賬 見收咗年費打返去hotline輕易免到

Citi八達通信用卡迎新到手時間

 • 迎新回贈於達成簽賬條件後,4個月內存入信用卡帳戶
 • 基本回贈0.5%當月反映

Citibank Octopus card迎新認可簽賬包括

 • 基本卡及附屬卡之所有已誌賬的簽賬
 • 網上消費(Apple Store,網購之類既online payment商戶俾錢都OK!),暫時所知PayMe/支付寶HK/WeChat Pay都得!
 • 已誌賬之分期付款金額

Citibank Octopus card迎新非認可之簽賬包括

 • 任何繳費(交稅/保險/公共事務費用/網上銀行繳費都唔得啊!)
 • 現金透支、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額

於2018年12月1日至12月11日之申請→ 申領現金券表格。12月11日或以後之申請並沒有額外現金券。
Citibank八達通信用卡優點缺點及基本資料(第二部份)

Citibank八達通信用卡優點

 • 每月簽賬滿$1,500當月九巴/龍運巴士有額外15%回贈,變相85折搭巴士
 • 迎新計PayMe,無成本拎迎新
 • 年薪要求低,金卡$60,000年薪,用嚟做入門卡建立正面信貸資料報告紀錄唔錯
 • 港幣支付外國註册商戶(如Airbnb)沒有CBF收費

Citi八達通信用卡缺點

 • 其他本地港幣簽賬現金回贈0.5% (包括chok PayMe/Wechat Pay/支付寶HK)
 • DCC無積分→里先生DCC解說
 • ebanking網上繳費無回贈
 • 無得儲里數 (Sorry囉,我知off-topic但對我嚟講真係)

Citi八達通信用卡基本資料

年薪要求: $60,000(金卡)/ $150,000(白金卡)//呢張卡賺取嘅現金回贈會以八達通現金回贈,所賺取之八達通現金會於下期月結單直接抵銷八達通自動增值金額

 • 九巴/龍運車費回贈: 15% (每月合資格簽賬需滿$1,500[見以下],上限每月回$300,啫係$2,000車費就爆)**
 • 港幣簽賬: 0.5%
 • 外幣簽賬: 0.5%
 • 網上購物(港幣): 0.5%
 • 網上購物(外幣): 0.5%
 • 八達通自動增值: 0.5%
 • PayMe: 0.5% (→PayMe攻略)
 • 支付寶HK: 0.5% (→支付寶HK攻略)
 • Wechat Pay: 0.5%  (→Wechat Pay攻略)
 • ebanking繳費: 無 (水費電費交稅交保費乜都無啊!)

**只適用於白金卡。登記網址→連結。就車費回贈而言,「不合資格簽賬」包括外幣匯率折算為港幣之「動態貨幣兌換交易」、八達通自動增值服務交易(里生按: 啫係你用呢張卡扣八仔唔計,要另外簽)購買現金券或禮物卡、禮物卡增值、 微信支付之流動支付及增值服務、繳付予稅務局之稅項、繳費、繳交公共事務費用、自動轉賬、繳交基金之供款、銀行手續費、保險費用、賭場交易etc.。有關回贈將於完成條件之每個月份後3個月內存入。

(里生按: 以上無寫PayMe唔計,有讀者實測過PayMe都當作九巴15% promote的合資格交易)

Citi Octopus Card其他優惠


Citi Octopus Card官網魔鬼細節條款TnC(第三部份)

注意!由於以下字太多既關係可能令閣下情緒不安。其實上面所寫既已經係簡化左既條款,以下可以作參考或日後翻查既條款及細則(節錄自銀行官方網站):

迎新認可簽賬

簽賬條件之計算包括基本卡及附屬卡(如適用)之所有已誌賬的簽賬。非認可簽賬包括(但不限於) 、旅行支票之金額、現金透支、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、「Dial-a-Check」套現分期計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、以網上銀行或網上支付系統繳費或繳交公共事務費用/保險費用、繳交基金之供款、銀行手續費、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。

Source: 迎新TnC item 7 (English version)

「九巴龍運15%車費回贈推廣」(「推廣」)條款及細則:

此推廣由2018年6月1日至2019年12月31日 (包括首尾兩日)(「推廣期」) (以交易日計算)。
於完成登記之月份之第一天起至推廣期結束期間,持卡人須憑指定信用卡之八達通功能於任何由九龍巴士(一九三三)有限公司(「九巴」)及龍運巴士有限公司(「龍運」)提供之巴士服務付款(「巴士付款」),並於推廣期每個月份內完成HK$1,500或以上之合資格簽賬,方可獲得該月份之巴士付款之15%八達通現金回贈 (「回贈」)。每個指定信用卡賬戶於推廣期內的每個月份最多可獲得HK$300回贈。
此推廣適用於推廣期內憑指定信用卡之「合資格簽賬」。「合資格簽賬」包括:已誌賬之本地及海外零售簽賬、全新免息分期每月付款及以港幣、人民幣、澳門幣結算及外幣結算之現金透支。不合資格簽賬包括(但不限於)於交易時涉及外幣匯率折算為港幣之「動態貨幣兌換交易」、八達通自動增值服務交易購買現金券或禮物卡、禮物卡增值、微信支付之流動支付及增值服務、旅行支票之金額、以信用卡支付外幣兌換交易(包括但不限於Forex.com)、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、「分期更好使」計劃之金額、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、繳費、繳交公共事務費用、自動轉賬、繳交基金之供款、銀行手續費、保險費用、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。
有關回贈將於完成條件之每個月份後3個月內存入指定信用卡基本卡賬戶內 (「回贈存入期」) 。附屬卡所賺取之回贈將一拼存入指定信用卡基本卡賬戶內。
已累積於月結單之回贈將會用以繳付誌賬於下一期或以後之月結單之自動增值服務金額。
官網條款→連結

Citi八達通信用卡八達通現金計劃(車費回贈同一般回贈條款不同):

Citi八達通信用卡的八達通現金計劃(簡稱「八達通現金計劃」)只適用於Citi八達通 信用卡的基本卡持有人。
憑八達通現金計劃,基本卡持有人使用此卡累積簽賬每港幣200元正便可獲得價值港幣1元八達通現金回贈(「八達通現金」)並以上述的比率以下捨入方式兌換至仙位數值,信用卡累積簽賬包括自動增值服務,但不包括一般不被發卡公司接受為信用卡簽賬項目(包括,但不限於現金透支、銀行費用、信用卡結餘轉賬金額、折現計劃、「Dial-a-Check」套現分期計劃、繳付稅務局之稅項、賭場交易、網上繳款動態貨幣兌換交易,以及未誌賬/已取消/已退款之交易)。此八達通現金會被存入及累積於基本卡戶口內;如符合下列所有條件,已累積之八達通現金將會於下一期或以後之月結單中被換領及回贈至基本卡戶口,用以繳付誌賬於有關月結單之自動增值服務金額。

八達通現金之有效期為三年(或發卡公司有酌情權不時修訂之任何時限),未被換取之八達通現金將會被取消。
官網條款→連結(底部)


Citi八達通信用卡分析索引(按入向上彈)

其他信用卡優惠或里數攻略9 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *