【FWD隨手賺 儲蓄保險】富衛儲蓄壽險計劃 O!ePay輕鬆靈活投保 首三年保證派息率

FWD隨手賺儲蓄壽險

【FWD隨手賺 儲蓄保險】富衛儲蓄壽險計劃 O!ePay輕鬆靈活投保 首三年保證派息率

FWD出咗個新儲蓄壽險計劃幾正啊!值得睇一睇個玩法,保單首年仲有保證派息率4%,係宜加咁嘅低息環境有呢個回報率真係無乜得輸。仲要投保方法好簡單,用八達通手機App O! ePay就可以隨時隨地投保,情況可以咁理解,本來放O! ePay啲錢無息,宜加FWD就提供咗一個地方可以俾你嘅資產保本兼賺息,要用果陣就轉返出嚟咁!
個計劃咁正,可以的話我都想儲多啲落去,但每個保單年度供款總額上限為HK$20,000,而整份保單總供款上限為HK$100,000,唔算好高但放咗落去到時攞返嚟用O! ePay繳費就啱晒!我就計劃啪錢入O! ePay,再定期儲錢入「隨手賺」賺下保險派息,有需要時就再以部份退保嘅方式轉去O! ePay online shopping 又得、拎錢出嚟交稅亦可 😬快啲睇下學下點玩啦!

【FWD隨手賺儲蓄壽險計劃特點】

 • ✅首年保證派息率4%,次年2%,第三年2%
 • ✅門檻低,首次保費HK$300,往後每次供款低至HK$300至HK$5,000不等,不限次數
 • ✅部份退保無任何收費,最低戶口價值為HK$300 (換句話說即係攞返錢走無手續費,有HK$300係戶口就得,其後想再供款賺息又得)
 • ✅真。保本儲蓄包埋人壽,保單已包括105%戶口價值身故權益,以及相等於100%戶口價值或最高HK$20,000(以較低者為準)之意外身故權益

保單詳情 → https://www.fwd.com.hk/tc/save/cash-up/

用O!ePay了解更多保單教學

【FWD隨手賺 儲蓄保險】富衛儲蓄壽險計劃 O!ePay輕鬆靈活投保 首三年保證派息率

FWD隨手賺儲蓄壽險計劃FAQs

如果我啱啱畢業出嚟做嘢,收入唔算好多但都想儲下錢,適合投保呢款保單嗎?

答:適合,呢份保單除咗輕鬆經O!ePay就可以投保外,每月都可以彈性供款,月供可低至HK$300,有需要資金同轉仲可以零手續費申請部分退款。

FWD呢種儲蓄保單投保年齡可以去到幾多歲同埋保障到幾多歲?

答:FWD呢份保單投保年齡係19-70歲,可以保障到100歲。

富衛嘅隨手賺儲蓄壽險計劃會唔會有得派息?

答:有呀!首三年保證派息率:首年4%、第二年2%、第三年2%

FWD隨手賺條款及細則:

 • 八達通O!ePay服務僅限就富衛提供的認可服務進行付款及/或接受富衛為O!ePay增值。八達通卡有限公司並非富衛的保險中介。
 • 戶口價值指首次保費,加上其後保費(如有),加上派息(如有),減去部份退保(如有)。富衛人壽保險(百慕達)有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (「富衛」)會從您所繳付的每一筆保費在應用於保單戶口之後的一天開始每天生息。富衛將會把派息於下列日子存入您的保單戶口:
  • 每個保單週年日;
  • 收到有關身故索償之日;及
  • 富衛批核您退保申請後的退保生效日。
 • 由第四個保單年度起,派息率是非保證的及可於保單有效期內改變,本產品的保證最低派息率為每年0%。富衛所宣佈的現行派息率或過往的派息率並不可用作預測將來的回報。有關過往派息率、投資策略及釐定派息率的理念,請參閱產品小冊子內的派息率資料及投資策略 。
 • 部份退保金額受限於由富衛不時全權決定的最低及最高部份退保金額(如有)。倘戶口價值於部份退保生效後將降至低於由富衛不時全權釐定的最低戶口價值,有關部份退保申請不會被接納。富衛從收到填妥的部份退保申請之日起計,有權延遲最多六個月才支付部份退保價值或退保價值。富衛將不會為任何因而造成的損失承擔責任,包括但不限於利息。
 • 本產品不設任何費用,但可能會按額外服務收取費用。
 • 部份退保會降低保單權益包括身故權益及意外身故權益。

📧想攞特筍offer通知就要訂閱里先生免費電子報喇MrMiles.hk/edm

你可能有興趣的文章...

8 comments

Leave a Reply