PayMe 一田百貨/超市優惠︱門市買滿HK$350即送HK$35優惠券俾你下次用!

PayMe 一田百貨/超市優惠︱門市買滿HK$350即送HK$35優惠券俾你下次用!

PayMe 一田百貨/超市優惠︱門市買滿HK$350即送HK$35優惠券俾你下次用!

PayMe又有新優惠!喺一田買滿HK$350就即送HK$35優惠券俾你下次用!今次優惠百貨定超市都適用!買餸買日常用品等等要夠數都唔難!而優惠券只要下次再去一田買滿HK$350就會自動用㗎啦。推廣期為即日至2023年月8月31日!快啲mark低近排有咩要買啦~

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,記得唔好錯過!

PayMe 一田優惠︱詳情

  • 推廣期:即日至2023年8月31日
  • 用 PayMe 於全線一田分店或一田 eShop 惠顧滿港幣 350 元或以上,即獲港幣 35 元折扣優惠券於下次惠顧時使用
  • 優惠券使用方法:下次於一田門市或一田 eShop 惠顧滿港幣 35 元或以上,並以 PayMe 付款,即自動扣減港幣 35 元
  • 優惠券有效期為一個月
  • 推廣期內每位用戶最多可獲取優惠券兩張

優惠詳情:https://bit.ly/44Pb0FP

PayMe 一田優惠︱常見問題FAQs

PayMe 一田 優惠做到幾時?

 • 答:PayMe 一田優惠只限2023年8月31日!

PayMe 一田優惠係即時扣減優惠?

 • 答:PayMe 一田優惠係買滿HK$350就拎到一張HK$35優惠券俾你下次用,唔係即時扣減。

PayMe 一田優惠券幾時到期?

 • 答:PayMe 一田優惠券有效期為一個月。

PayMe 一田優惠︱條款及細則

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,PayMe x 一田優惠的推廣期適用於 2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日(包括 首尾兩日)(「推廣期」)。

優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於一田(「參與商戶」) 付款以享本推廣之優惠。 優惠內容

3. 推廣期內,合資格用戶於全線一田分店使用 PayMe 消費港幣 350 元或以上,即可在 PayMe 錢包獲享港幣 35 元的 PayMe x 一田折扣優惠券 (「優惠券」)。。

4. 推廣期間,優惠名額有限,先到先得。本行及參與商戶保留權利全權酌情更改有關名額。

5. 推廣期內,合資格用戶最多可獲取兩張優惠券。

6. 每張優惠券均須受本條款及細則約束。

7. 收到優惠券後,優惠券會自動適用於符合以下條件之合資格交易: a) 於全線一田分店使用 PayMe 進行港幣 150 元或以上的交易; b) 在 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日的兌換期內使用優惠券;以及 c) 獲享優惠券的 PayMe 錢包並未被暫停或終止使用。 (「合資格交易」)

8. 合資格用戶每筆合資格交易中只限使用一(1)張優惠券。為免生疑問,若用戶持有多張 可用於合資格交易的優惠券,優惠券將自動被使用,首先按最高折扣金額,然後按最早到 期日子。如果優惠券具有相同的折扣金額和到期日,首先存入 PayMe 錢包的優惠券將會 被使用。

9. 如顧客或商戶在已使用優惠券的交易後提出退款(不論全部或部分),本行保留權利撤回 優惠券,或將藉由優惠券存入 PayMe 錢包的款項扣除。

10. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定 金額,以享優惠。 請在享用優惠前細閱 PUBLIC

11. 本行不對任何第三方網站上的任何內容負責。 通過查看任何第三方網站或使用該網站的 任何信息或功能,用戶被視為承認他們同意本行的超連結政策。

12. 所有相片僅供參考。

13. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商 戶提供及只作參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向有關參與商戶查詢詳情。

14. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。本行及有關參與商戶可更改或終止 優惠或修改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網 頁。

15. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或有關參與商戶的最終決定為準。

16. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。優惠不能與任何其他折扣、推廣優惠及折扣 產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向有關參與商戶查詢。

17. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義 或不一致,概以英文本為準。