BEA東亞 iPlanner 11x $0.72=1里(i-Planner海外簽賬 共11倍獎分)

東亞iplanner 東亞日

BEA東亞iPlanner 11x $0.72=1里(海外簽賬 共11倍獎分)

如果唔中渣打外幣特選$1=1里玩東亞iPlanner就啱晒! 東亞出咗個人人有份海外實地簽賬推廣有11X積分!仲抵過渣打特選,不過留意東亞通常寫出嚟係total倍數,以BEA Flyer World計返有$0.72=1里。呢個優惠成個暑假都啱玩做到8月31日,每月累積海外簽賬滿$3,000就有11倍(連基本)獎分。

【最新→東亞日11X 4.4%回贈如果近排無海外簽賬或者想要現金回贈可以玩另外一個【東亞日】。

就咁睇未必明,以下再解釋返條數點計。

東亞信用卡海外11倍獎分詳情(iPlanner獨家獎賞)

 • 簽賬期: 至2018年8月31日
 • 需download→東亞App (iPhone/Android),玩iPlanner先有呢個咁正既獨家優惠
 • (下有圖睇)經東亞指定連結登記→需於東亞App到用iPlanner加入一個行程同埋login一次流動理財
 • 需要每曆月累積簽賬滿$3,000先有額外,少過呢個數就唔洗特別簽東亞喇!
 • BEA Flyer World計返啫係每月夠$3,000海外簽賬就做到$0.72=1里
 • 每月上限50,000東亞積分(相等於6,250里),啫係簽$5,319就爆
 • 注意!唔包括網上簽賬架,需要實地簽
 • 推廣網址→官網

bea Iplanner

東亞11x IplannerIplanner

東亞Flyer World Master海外簽賬每月夠$5,319例子所得積分/里數

 • 東亞基本所得里數: $5=1里,$5,319 = 1,063里 ($1 = 1.6分,共8,510獎分)
 • 東亞11X所得里數: 每月50,000額外積分 = 6,250里 (BEA積分兌換率 – 8分=1里)
 • 加總會有7,313里,計返啫係$0.727=1里!(如果鐘意現金劵,50,000積分可換2張百佳$100現金劵)

*海外上限計法(唔想計數可以唔洗理,跟上面做就OK): 正確嚟講11X分係包咗1X基本,0.6X BEA Flyer World。啫係額外其實只係得9.4X。而9.4X bonus每月上限為50,000積分,啫係每月簽$5,319就爆(50,000/9.4)

東亞Asia Miles信用卡→ BEA Flyer World申請條件/優缺分析

東亞11倍獎分需注意條款

 • 「i-Planner 旅遊賞」之得獎安排:獎分將於 2018 年 10 月 24 至 26 日存入有關得獎者之主卡賬戶,並顯示於結單。
 • 合資格海外交易包括:(i)以港元以外貨幣誌賬之香港境外零售簽賬(ii)以「即時外幣兌換」方式結算之港元交易
 • 不合資格海外交易包括現金透支、網上簽賬、籌碼兌換及電話/郵寄購物。

Source (pdf) → 官網條款

第三重(「i-Planner 旅遊賞」) 條款

每個合資格賬戶須於推廣期內透過BEA App成功於i-Planner登記及完成以下所有步
驟,方可享優惠︰

 • 透過BEA App成功於i-Planner添加一個旅行大計
 • 登入流動理財服務至少一次

持有多於1個合資格賬戶之持卡人,其每個賬戶須獨立登記。
持卡人每月累積海外簽賬滿HK$3,000,該月之海外簽賬交易最多可享11X獎分(相
當於東亞銀行i-Titanium卡/ 東亞銀行JCB白金卡最高可享4.4%現金回贈),包括基
本1X獎分、個別卡類專享之額外獎分及是次推廣所獲之「i-Planner 旅遊賞」獎分。

 • 累積海外簽賬額將會以每個曆月計算。
 • 所有合資格海外簽賬以簽賬日期為準。

合資格海外交易包括:(i)以港元以外貨幣誌賬之香港境外零售簽賬(包括銀聯雙
幣白金信用卡的人民幣簽賬),及(ii)以「即時外幣兌換」方式結算之港元交易。
所有合資格海外簽賬以簽賬日期為準。
不合資格海外交易包括現金透支、網上簽賬、籌碼兌換及電話/郵寄購物。
每個合資格賬戶於每個曆月最多可獲50,000「i-Planner 旅遊賞」獎分(包括「東亞
日˙旅遊日」推廣之額外獎分),於整個推廣期最多可獲250,000「i-Planner 旅遊賞」
獎分(相當於i-Titanium卡/JCB白金卡最高可享HK$1,000現金回贈)

分享俾你朋友!