【建行(亞洲)eye信用卡】建行(亞洲)信用卡限時迎新!新/舊客戶迎新高達$700!海外網購/payWave 低至$2.14=1里!

【建行(亞洲)eye信用卡】建行(亞洲)信用卡限時迎新!新/舊客戶迎新高達$700!海外網購/payWave 低至$2.14=1里!

嘩!建行(亞洲)eye信用卡呢排做緊個限時迎新優惠!迎新方面,新/舊客戶經里先生申請,毋需簽賬就送額外HK$200超市禮券;新客戶首兩個月簽賬滿HK$5,000,再享HK$200現金回贈。即總共賺高達HK$400獎賞!

除咗現金回贈,eye信用卡仲可以換Asia Miles。而呢張eye信用卡可以做到網上購物Visa payWave付款$3=1里海外網購海外Visa payWave付款仲可以做到$2.14=1里!正正有呢個優點,呢張係儲Asia Miles卡嘅組合信用卡之一!仲未有呢張卡嘅你,仲唔快啲嚟申請返張eye信用卡!

Visa payWave付款即係攞張信用卡去卡機到拍,或者用Apple Pay、Google Pay都可以:p

了解更多:建行(亞洲)信用卡優惠合集eye信用卡官網介紹


eye信用卡分析三步曲


eye信用卡迎新/年薪/年費

eye信用卡迎新

 • 新/舊客戶經里先生申請,毋需簽賬就送額外HK$200超市禮券
 • 新客戶於發卡後首兩個月簽賬滿HK$5,000,即享HK$200現金回贈
  • 新客戶指6個月內並未持有任何建行(亞洲)信用卡
 • 新客戶透過信用卡成功申請簽賬分期達$15,000或以上,即享HK$500現金回贈(信用卡新客戶迎新嚟,如果揀咗呢個迎新就無得揀$200簽賬回贈嘅迎新)
 • 新客戶總共賺高達HK$700!現有客戶總共賺高達HK$200
 • 優惠期:即日起至2023年6月30日
 • 批卡後填表( MrMiles.hk/ccb-form ),禮品會喺發卡後3個月左右寄畀你!

eye信用卡官網詳情:按此

eye信用卡年薪要求及年費

 • $150,000 (平均每月$12,500)
 • 永久免年費

eye信用卡不合資格簽賬

 • 所有手續/行政費用、財務費用、逾期費用、沖正簽賬及以手機過數應用程式轉賬或付款之交易,詳情睇返條款

申請網址Mrmiles.hk/ccb-eye-apply


eye信用卡介紹

eye信用卡基本資料

 • 本地簽賬: $15 = 1里/0.4%回贈 (無倍數獎勵情況下)
 • 外幣簽賬: $5 = 1里/1.2%回贈 (賞即飛3倍)
 • 網上購物*: $3 = 1里/2%回贈 (Eye Card 5倍)
 • PayWave*: $3 = 1里/2%回贈 (Eye Card 5倍)
 • 旅遊類別#+網上*: $2.14 = 1里 /2.8%回贈(賞即飛+Eye Card=7倍)
 • 旅遊類別#+PayWave*: $2.14 = 1里/2.8%回贈 (賞即飛+Eye Card=7倍)
 • 外幣#+網上*: $2.14 = 1里/2.8%回贈(賞即飛+Eye Card=7倍)
 • 外幣#+PayWave*: $2.14 = 1里/2.8%回贈(賞即飛+Eye Card=7倍)
 • 八達通自動增值: $15 = 1里/0.4%回贈
 • 自動轉賬繳款: $15 = 1里/0.4%回贈
 • 網上繳費: $15 = 1里/0.4%回贈 (交稅保險無)
 • PayMe: $15 = 1里/0.4%回贈
 • Wechat Pay 轉賬/付款: $15 = 1里/0.4%回贈
 • 支付寶 轉賬/付款: $15 = 1里/0.4%回贈

旅遊類別即係喺旅行社、航空公司、酒店網嗰啲簽賬
*每一個曆年(12月31日止)嘅額外簽賬加總上限得分為300,000建行積分(即係簽HK$75,000就爆)
#每一個曆年(12月31日止)嘅賞即飛天地加總上限得分為150,000建行積分(即係簽HK$75,000就爆)

eye信用卡積分有效年期,轉換方法及手續費

 • 積分有效: 2年
 • Asia Miles
  • 轉換里數手續費:首10,000里$100,其後每5,000里$50,上限HK$300
  • 轉換方法: 要填form郵寄或傳真俾建行→官網form
  • 轉換時間: 於兌換後4-6星期直接存入持卡人之亞洲萬里通賬戶
 • 現金回贈或禮券
  • 轉換方法: 填form郵寄或傳真俾建行→官網form
  • 係網上銀行直接兌換

eye信用卡其他優惠

 • 旅遊類別簽賬/外幣簽賬+網上購物/Paywave嘅倍數有7X,計返有$2.14 = 1里/2.8%回贈,但留意條款話非香港註册商戶以港幣簽賬會有1% charge(暫時免唔知幾時會收返)
 • 可以申請里數預支(拎左里數先之後再補簽)

申請網址Mrmiles.hk/ccb-eye-apply

了解更多:建行(亞洲)信用卡優惠合集eye信用卡官網介紹


eye信用卡細節條款

注意! 由於字太多嘅關係可能令閣下情緒不安。其實上面所寫既已經係簡化左既條款,以下可以作參考或日後翻查既條款及細則(節錄自銀行官方網站):

eye信用卡迎新禮品之條款及細則:

只適用於由2023年4月1日至6月30日(包括首尾兩日)或中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「本行」或「我們」)認為合適的情況下所延後或提前完結之推廣期內(「推廣期」)之成功申請由本行所發的eye信用卡(「信用卡」)主卡的申請人(「信用卡會員」或「閣下」)。閣下於申請信用卡前6個月內必須並未持有任何本行所發的建行(亞洲)信用卡的主卡,方可參加本計劃。

資格 – 信用卡會員於發卡後首2個月內符合有關要求,可獲取以下其中一款迎新禮品(「迎新禮品」):

迎新禮品 有關要求
禮品1:HKD500現金回贈
(「禮品1」)
發卡後首2個月內成功申請6個月或以上之「Chill分期」簽賬分期計劃以及總分期計劃金額達HKD15,000或以上

禮品2:HKD200現金回贈
(「禮品2」)
發卡後首2個月內總簽賬金額達HKD5,000或以上

合資格簽賬 — 只有已入賬之交易方計算入上述之最低簽賬要求內。為免生疑問,所有手續/行政費用、財務費用、逾期費用、沖正簽賬及以手機過數應用程式轉賬或付款之交易,或我們認為是不合資格的交易將不包括在內。
批核 — 閣下是否合資格獲贈迎新禮品將由我們(根據我們的酌情權)作出最終決定,而我們沒有責任提供任何原因。
現金回贈 — 現金回贈將於閣下符合簽賬要求後6個月內自動轉入信用卡會員之信用卡戶口。現金回贈不可作現金透支提出,以上迎新禮品亦不得轉讓。

Source:eye信用卡迎新禮品之條款及細則

eye信用卡額外積分獎賞計劃之條款及細則:

計劃只適用於由中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「本行」,「我們」)所發行的eye信用卡(「合資格信用卡」)的主卡及附屬卡信用卡會員(「信用卡會員」,「閣下」)。

獎賞 — 以合資格信用卡作條款a至b所列的合資格交易可獲5倍積分獎賞(已包括建行(亞洲)信用卡《積分獎賞計劃》下之基本積分)(「獎賞」)。合資格交易包括:網上零售交易、以Visa感應式付款功能所作之零售交易

只有誌賬的合資格交易會計算於獎賞內。以下付款類別/交易不會獲取額外4倍積分:電子錢包增值或轉賬、保險公司之保險計劃的保費、自動轉賬簽賬、所有八達通自動增值(包括經電子錢包之八達通增值)、網上繳費、繳交稅務款項及費用及收費(不論與信用卡賬戶有關與否)及任何被取消或被退款之交易,以及本行不時決定的交易類別。任何透過不合資格交易所賺取之積分將在沒有事先通知的情況下被沖銷記賬。每個合資格信用卡戶口於每曆年度(即每年由1月1日至12月31日)可獲之額外積分獎賞上限為300,000積分。所有建行(亞洲)信用卡《積分獎賞計劃》之條款及細則將同樣適用。

Source:eye信用卡額外積分獎賞計劃之條款及細則

「賞即飛天地」之條款及細則:

登記 – 閣下必須致電我們的「賞即飛天地」登記熱線3179 5508、登入本行網上銀行或填寫申請表格進行登記。登記確認信將於2星期內郵寄予成功登記之會員(「合資格會員」)之通訊地址。如信用卡會員持有多於一張合資格信用卡,只要以其中一張成功登記,則會籍自動適用於其名下所有其他合資格的信用卡。

會籍 – 本計劃所有禮遇將由成功登記後之第二個工作天起生效並有效至閣下致電或書面通知我們取消本計劃之登記。若閣下於成功登記本計劃後申請另一張合資格信用卡,則有關登記自動適用於該新發的合資格信用卡,而所有優惠將於該信用卡之發卡日生效。新卡會員於申請信用卡時同時遞交登記申請,本計劃的所有優惠之生效期為信用卡(「卡賬戶」)開戶日期之下一個月份首天。本計劃之生效期(「賞即飛天地會籍生效期」)以詳列於登記確認信上之日期為準。

禮遇 –合資格會員可享下列禮遇。「額外積分獎賞」
積分獎賞 – 由閣下的賞即飛天地會籍生效期起,合資格的簽賬可享3倍積分獎賞 (3倍積分獎賞已包括積分獎賞計劃下之基本積分) (「積分獎賞」) 。有關積分獎賞賬戶(「積分獎賞賬戶」)之詳情,請參閱「積分獎賞計劃」換領計劃之條款及細則。
合資格的簽賬 – 所有本地旅遊 (包括於旅行社及航空公司) 之簽賬及以合資格信用卡作出的非港幣之海外零售簽賬可獲(i)所列之積分獎賞。合資格的簽賬須為已誌賬之交易。合資格信用卡會員之每張合資格信用卡每曆年度可於此計劃中獲取最多150,000額外積分獎賞(不包括基本積分)。所有未誌賬、取消或退款的交易及任何被發現為欺詐交易,均被視為不合資格簽賬。任何被取消或被退款之交易,本行有權於積分獎賞賬戶直接扣除合資格信用卡會員所獲享之積分獎賞而不事先通知。
賬戶狀況 – 積分獎賞(包括積分獎賞計劃下之基本積分)將於交易誌賬後之第二個工作天直接存入成功登記此計劃之合資格信用卡會員的積分獎賞賬戶內。合資格積分獎賞賬戶的狀況須在獲享積分獎賞時維持生效及狀況良好(根據本行酌情權而定)。

Source:「賞即飛天地」之條款及細則


 

143 comments

Leave a Reply