【Google Pay CCB建行信用卡優惠】綁定建行信用卡憑Google Pay單一簽賬滿HK$300享HK$60現金回贈

建行-googlepay-優惠

【Google Pay CCB建行信用卡優惠】綁定建行(亞洲)Visa及萬事達卡信用卡憑Google Pay單一簽賬滿HK$300享HK$60現金回贈

除咗加入Apple Pay(建行)!建行信用卡終於都加入咗Google Pay啦!由即日起至2020年12月31日,只要成功綁定建行(亞洲)Visa及萬事達卡信用卡到Google Pay,並憑Google Pay作單一消費滿HKD300或以上,即可享HK$60現金回贈,計返都有20%折扣優惠㗎!優惠期內每張合資格信用卡可享優惠1次。名額有限,首12,000個Google Pay交易。用Android電話同時有建行嘅朋友可以留意下

【Google Pay CCB建行信用卡優惠】

 • 推廣期:即日起至2020年12月31日
 • 成功綁定建行(亞洲)Visa及萬事達卡信用卡到Google Pay,並憑Google Pay作單一消費滿HK$300或以上 → 享HK$60現金回贈
 • 每張合資格信用卡最多可獲獎賞一次
 • 名額:首12,000個Google Pay交易

官網詳情:https://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/personal/credit_cards/promotions/googlepay_promo/index.html

如何將建行(亞洲)信用卡加入Google Pay?

 1. 開啟手機預設的Google Pay
 2. 手動輸入信用卡資料或使用Android電子裝置掃描信用卡資料
 3. 手動輸入信用卡到期日及保安編碼
 4. 同意條款及細則
 5. 輸入驗證碼及按指示完成設定
 6. 資料確認後,及設定建行(亞洲)信用卡為預設信用卡,即可開始使用

Google Pay CCB建行信用卡優惠FAQs

Google Pay CCB建行信用卡優惠做到幾時?

 • 答:Google Pay CCB建行信用卡優惠由即日起至2020年12月31日。

邊張建行(亞洲)信用卡可加入Google Pay?

 • 答:所有建行(亞洲)Visa及萬事達卡信用卡均可加入Google Pay。

我應該如何設定建行(亞洲)信用卡為預設卡?

 • 答:您可於Google Pay app中按下建行(亞洲)信用卡,再按「設定為預設付款卡」來設定該卡為預設信用卡。您亦可長按建行(亞洲)信用卡並拖拽至畫面最上方,即可將建行(亞洲)信用卡設定為預設信用卡。

條款及細則

建行(亞洲)信用卡Google Pay 20%現金回贈獎賞計劃(「計劃」)之條款及細則:

 1. 本計劃 – 本計劃只適用於由中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「本行」,「我們」)所發出的Visa 及萬事達卡信用卡(「合資格信用卡」)的信用卡會員(「信用卡會員」,「閣下」。本計劃之推廣期由2020年10月12日至2020年12月31日(包括首尾兩天)(「推廣期」)。
 2. 現金回贈獎賞 – 以合資格信用卡於推廣期內成功綁定到Google Pay並憑Google Pay內的合資格信用卡作單一消費滿HKD300或以上,可獲HKD60現金回贈(「獎賞」)。於整個推廣期內,每張合資格信用卡最多可獲獎賞一次 ,而附屬卡信用卡會員之獎賞將會誌賬到主卡信用卡戶口。獎賞只適用於推廣期內首12,000個Google Pay交易。
 3. 不合資格交易 – 以下消費將不會被計算作本計劃之消費要求:於2021年1月14日或之前尚未誌賬之交易、結餘轉戶、分期貸款、所有免息分期計劃、保險公司之保險計劃的保費、自動轉賬計劃、網上繳費、「免息智快轉賬」之有關交易、以過數應用程式轉賬或付款之有關交易、繳交稅務款項及費用及收費(不論與信用卡賬戶有關與否)及任何被取消或被退款之交易,或我們認為是不合資格的交易。
 4. 獎賞通知 – 本行保留根據本行記錄決定信用卡會員是否符合獎賞資格之權利。登記獎賞將於2021年2月28日或之前自動存入有關之合資格信用卡的主卡會員賬戶。
 5. 本行的記錄為準 – 在本計劃下,我們就閣下所賺取的登記獎賞之決定將為最終及對閣下具有約束力(明顯錯誤除外)。
 6. 賬戶狀況 – 合資格信用卡必須直到獲享獎賞時於信用卡會員之Google Pay仍然有效。若信用卡會員於推廣期內收到已加入Google Pay信用卡之全新卡號碼之補發卡時,信用卡會員需於Google Pay重新加入新卡以獲取獎賞(如適用)。閣下參與本計劃之資格將受制於我們審查閣下信用卡賬戶的狀況及在推廣期間至獲享獎賞時維持生效及狀況良好(根據我們酌情權決定)。
 7. 本行有權更改本計劃 – 我們保留任何更改及在我們的酌情權下更改本計劃及/或本條款及細則,或取替、取消或撤回本計劃。
 8. 最終決定權 – 本行保留就所有本計劃的分歧或糾紛的最終決定權,並將不會負責或承擔任何信用卡會員就參與本計劃引致或承受的任何申索或責任。
 9. 英文版為準 – 本文之中、英文版本如有任何歧異,一概以英文版本為準。