Citibank Rewards 限時迎新雙倍賞 可賺HK$1600超市現金券

Citibank Rewards 限時迎新雙倍賞 可賺HK$1600超市現金券

Citibank耐唔耐無啦啦會出限時額外迎新獎賞,除咗先前介紹果個Citi Cash Back雙倍迎新。啱啱出咗個Citi Rewards嘅Limited time offer迎新幾正。現時迎新於發卡後首2個月內累積認可簽賬滿HK$10,000以上就有雙倍惠康現金券(比正常直入官網申請多一倍!),加加埋埋新客無成本可以賺到成HK1,600。留意千其唔好用錯link申請否則無額外現金券迎新。想睇返信用卡分析可以睇→Citi Rewards cardCitibank Rewards 限時額外惠康現金券指定連結(共HK$1,600)

 • 推廣期: 至2020年2月4日
 • (基本迎新)簽賬HK$10,000有HK$800惠康現金券
 • (額外迎新)限時額外雙倍賞,再賺HK$800現金券,合共HK$1600惠康現金券
 • 需透過特定網址申請: https://www.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/time-limited-offer/rewards.html
 • 只有新客有額外雙倍賞(過去12個月無Citi信用卡)
 • 2個月內憑認可信用卡累積認可簽賬滿HK$10,000(***唔洗真簽賬,可以用PayMe/WeChat Pay/Alipay搞掂)
 • 需於2020年3月4日或之前獲得成功批核方可獲取限時額外獎賞

Citibank Rewards 限時額外惠康現金券條款

 • 除特別註明外,推廣期由2020年1月17日至2020年2月4日,包括首尾兩日(「推廣期」)。
 • 客戶(「合資格持卡人」)須於推廣期内透過特定網址(https://www.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/time-limited-offer/rewards.html)填妥及遞交申請表,並於2020年3月4日或之前成功獲由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)審批並發行之Citi Rewards VISA(「指定信用卡」)。若客戶並非透過特定網址(https://www.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/time-limited-offer/rewards.html)申請指定信用卡,客戶將不可享有此推廣活動之任何獎賞。
 • 合資格持卡人可享Citi Rewards VISA之HK$800惠康現金券(「迎新獎賞」)及額外HK$800惠康現金券(「限時獎賞」)(見第3.1至3.2條)。有關現金券之條款及細則,請參考現金券之背頁。
  • 合資格參加者需符合第2條的推廣要求才可享獲迎新獎賞及限時獎賞。
  • 迎新獎賞及限時獎賞將於2020年8月31日前通過掛號郵件發送至合格持卡人的通訊地址。
 • 限時獎賞及迎新獎賞只適用於現在不持有及由申請認可信用卡當月起計過去12個月內不曾持有任何由花旗銀行所發行之Citi信用卡之客戶(「新客戶」)。
 • 合資格持卡人須於發卡後首2個月內憑認可信用卡累積認可簽賬滿HK$10,000或以上(「簽賬條件」),方可獲得迎新獎賞及限時獎賞。
 • 簽賬條件之計算包括基本卡及附屬卡(如適用)之所有已誌賬的簽賬及免息分期的每月供款。非認可簽賬包括(但不限於) 透過快速支付系統 (「轉數快」)進行之交易、旅行支票之金額、現金透支、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、以網上銀行或網上支付系統繳費或繳交公共事務費用/保險費用、以「Citi PayAll服務」所繳交之費用、繳交基金之供款、銀行手續費、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。
 • 每位合資格持卡人只可享有一份迎新獎賞及限時獎賞,並以先到先得的方式提供,額滿即止。
 • 迎新獎賞於申請表上確認後不得更改、轉讓予他人、取消、撤回或兌換現金。
 • 於整個推廣期及換領期內,合資格持卡人之認可信用卡賬戶必須為有效及信用狀況良好方可享迎新獎賞。
 • 花旗銀行將保留權利給予指定信用卡之另一款限時獎賞或迎新獎賞。
 • 如發現不被認可之交易或任何與換領迎新獎賞之欺詐或濫用之情況,花旗銀行保留權利從合資格持卡人之信用卡賬戶內扣除已送出之迎新獎賞及限時獎賞之面值,而毋須事先通知。
 • 花旗銀行會在特定情況下要求客戶補交指定文件以完成申請。
 • 優惠並不適用於所有花旗銀行、花旗銀行N.A或其子公司之員工。
 • 花旗銀行保留修改所有有關條款及細則之權利而毋須另行通知。
 • 其他條款及細則適用,詳情請參閱www.citibank.com.hk/rewards。
 • 如有爭議,一切以花旗銀行之決定為最終裁決。
 • 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。

你可能有興趣的文章...

23 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *