【Asia Miles 小小一步Better Me活動】度身訂造生活及健康小主意

asia miles better me 健康活動

【Asia Miles 小小一步Better Me活動】度身訂造生活及健康小主意

Asia Miles 2020年第一個活動,主題係健康。只要每日登入就可以賺取高達240 Asia Miles。多唔係多不過算係送嘅里數嚟,記得就去登入下。

玩法好簡單,去返promotion website login「Better Me第一步」填妥健康個性測驗有30里,之後每天再入去接納「健康小主意」就每日有10里。記得呢個係送里數,有心機就玩又可睇下有咩健康tips,覺得晒氣可直接ignore。

活動網址(記得每日登入先攞得足Miles)

https://www.asiamiles.com/campaign/webApp/wellness_2020_zh

Asia Miles Better Me活動機制

活動時間:香港時間2020 年1月7日凌晨 00:00至2020 年1 月27日晚

活動網址:https://www.asiamiles.com/campaign/webApp/wellness_2020_zh

於活動期間,會員可透過以下兩個方法獲取我的里賞健康積分:

 1. 成功完成及遞交「Better Me第一步」內的健康個性測驗中的3個問題及
 2. 每日登入此網站並接納當日於「Better Me第二步」內的生活及健康小主意 (「小主意」)。會員完成後可取得相關的分數(「合資格會員」),有關分數將於「我的健康積分」一欄以 星星顯示。活動完結後每1分數將自動轉換成10 「亞洲萬里通」里數,每位合資格會員最多可獲取240「亞洲萬里通」里數。詳情見下圖:
部份 符合以下條件 可獲取分數 (有關分數將於「我的健康績分」一欄以 星星顯示) 將可自動轉換成 (以每1分數可轉換成10 里數計算)
「Better Me第一步」 完成健康個性測驗 3 分 3分x 10里數 = 30里數
「Better Me第二步」 接納小主意 (每天揭曉1個,共21個) 1分 / 小主意 (最多可獲取21分) 21分 x 10里數 = 210里數
總和 最多可獲取24分 最多可獲取240里數
asia miles better me 健康活動

做完測驗佢話我係樹懶系…係咪啫係大鑊了…

「小小一步 Better Me」活動之條款及細則

 1. 活動期間
   「小小一步 Better Me」活動(「活動」)的日期由香港時間2020 年1月7日凌晨 00:00至2020 年1 月27日晚上23:59(GMT +8);包括首尾兩天(「活動期間」) 。
 2. 參加活動資格
  1. 此活動只限居於香港之「亞洲萬里通」會員。居住地將根據會員於「亞洲萬里通」所登記的郵寄地址為準。
  2. 現居於香港之會員,如所登記的郵寄地址並不為香港地址,可經「亞洲萬里通」網站更新郵寄地址 ,參加是次活動。
  3. 更新郵寄地址的會員, 可於成功確定更新後的3個工作天後參加是次活動。
  4. 非「亞洲萬里通」會員可於「亞洲萬里通」網站或此活動網頁免費登記成為會員,參加是次活動。
  5. 新會員可於登記確定後的3個工作天後,參加是次活動。
  6. 凡未滿十八歲的會員,必須獲得家長或監護人同意才可參加此活動。
  7. 如發現會員涉及任何舞弊及/或欺詐(由亞洲萬里通有限公司全權酌情決定),亞洲萬里通有限公司有權取消會員參與此活動的資格及/或取消會員之「亞洲萬里通」會員資格。
  8. 會員必須輸入有效及正確的「亞洲萬里通」會員號碼。如會員輸入錯誤資料,亞洲萬里通有限公司將免除任何會員損失的責任。
 3. 活動機制
  1. 於活動期間,會員可透過以下兩個方法獲取我的里賞健康積分:
   • 成功完成及遞交「Better Me第一步」內的健康個性測驗(「測驗」)中的3個問題及
   • 每日登入此網站並接納當日於「Better Me第二步」內的生活及健康小主意 (「小主意」)。會員完成後可取得相關的分數(「合資格會員」),有關分數將於「我的健康積分」一欄以 星星顯示。活動完結後每1分數將自動轉換成10 「亞洲萬里通」里數,每位合資格會員最多可獲取240「亞洲萬里通」里數。詳情見下圖:
    部份 符合以下條件 可獲取分數 (有關分數將於「我的健康績分」一欄以 星星顯示) 將可自動轉換成 (以每1分數可轉換成10 里數計算)
    「Better Me第一步」 完成健康個性測驗 3 分 3分x 10里數 = 30里數
    「Better Me第二步」 接納小主意 (每天揭曉1個,共21個) 1分 / 小主意 (最多可獲取21分) 21分 x 10里數 = 210里數
    總和 最多可獲取24分 最多可獲取240里數
  2. 於活動期間,會員必須先完成「Better Me第一步」之健康個性測驗,方可進入「Better Me第二步」內查看生活及健康小主意。
  3. 會員只可完成健康個性測驗一次。
  4. 合資格會員所賺取之分的總額將於「我的健康積分」一欄以星顯示。合資格會員完成有關行為後 , 系統將需至少15分鐘於「我的健康積分」一欄作出更新。更新所需時間或會因應系統及網絡狀況等因素而有所不同。
  5. 里數獎賞將於活動結束後6 – 8 星期內存入合資格會員賬戶
  6. 里數獎賞存入合資格會員的「亞洲萬里通」賬戶時,其賬戶必須仍然生效。
  7. 如有任何因電腦、網絡、電話、等技術或其他不可歸責於亞洲萬里通有限公司之事由,而使會員未能成功完成以上條件(詳情見上文C1項),亞洲萬里通有限公司將不負任何責任。
  8. 若 亞洲萬里通有限公司認定或相信使用的行為是錯誤的、帶有欺騙性、非法的,或違反了本條款,則 亞洲萬里通有限公司保留對透過會員所得的分數 / 星或利益予以保留或扣除的權利。
 4. 一般
  1. 會員因參加活動而造成的任何損失或損害,亞洲萬里通有限公司及其集團公司概不負責, 會員不得對亞洲萬里通有限公司和/或其集團公司提出任何要求。
  2. 亞洲萬里通有限公司保留權利隨時更改有關條款及細則或中止此活動,而毋須預先通知。而會員於此活動提供之資料亦有機會留作日後宣傳或意見調查之用。
  3. 如有任何爭議,亞洲萬里通有限公司保留最終決定權。
  4. 如本條款及細則之中與英文版有任何歧義,概以英文版本為準。
  5. 此活動所提供之資訊及建議只供參考。如會員有任何與健康有關之疑問或情況,建議會員向專業人仕查詢或求助。
  6. 須受其他 「亞洲萬里通」條款及細則 約束。
分享俾你朋友!