【PayMe UNIQLO優惠】於 UNIQLO門市或網店購物滿$100即可獲$10優惠券!上限2張優惠券!

HSBC-PayMe-UNIQLO優惠-優惠券

【PayMe UNIQLO優惠】於 UNIQLO門市或網店購物滿$100即可獲$10優惠券!上限2張優惠券!

除咗有7-Eleven PayMe優惠,近排PayMe登陸全線 UNIQLO 門市及網店喇!由2022年5月27日至6月26日,喺 UNIQLO 使用 PayMe 消費HK$100或以上,即可在 PayMe 錢包獲享HK$10嘅 PayMe x UNIQLO 優惠券!付款時需先支付全額,當交易完成後,PayMe 會即時將HK$10回贈金額存入你嘅 PayMe 賬戶。每人上限2次!

喺你下次惠顧 UNIQLO 滿HK$50或以上嘅時候,呢張HK$10優惠券就會自動被使用。呢個PayMe UNIQLO優惠去到6月26日,不過條款就寫到明話「優惠數量有限,送完即止。優惠可能會提前結束」。

想去 UNIQLO 用優惠價買新衫就快手喇,記得留意住有無提早完結啊~

【PayMe UNIQLO優惠】詳情

優惠日期:

  • 2022年5月27日至6月26日(包括首尾兩日)【優惠數量有限,送完即止。優惠可能會提前結束。】

優惠內容:

  • 推廣期內,在 UNIQLO 使用 PayMe 消費HK$100或以上,即可在 PayMe 錢包獲享HK$10的 PayMe x UNIQLO 優惠券

每客戶上限:

  • 最多可獲贈兩張優惠券

HK$10 PayMe x UNIQLO 優惠券使用條件:

  • 在 UNIQLO 使用 PayMe 進行HK$50或以上的交易
  • 在2022年5月27日至2022年7月17日的兌換期內使用優惠券

【PayMe UNIQLO優惠】PayMe x UNIQLO 優惠條款及細則:

官網完整優惠條款及細則➜https://payme.hsbc.com.hk/files/PayMe_Uniqlo_offer_TC.pdf

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,UNIQLO 優惠的推廣期適用於 2022 年 5 月 27 日至 6 月 26 日(包括首尾兩日)。

優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於參與商戶付款以享本推 廣之優惠。

優惠內容

3. 推廣期內,在 UNIQLO 使用 PayMe 消費港幣 100 元或以上,即可在 PayMe 錢包獲享港 幣 10 元的 PayMe x UNIQLO 優惠券。

4. 推廣期內,合資格用戶於任何 UNIQLO 進行合資格交易,最多可獲贈兩張優惠券。

5. 優惠券將於發放至用戶的 PayMe 錢包後一日生效。

6. 每張優惠券均須受本條款及細則約束。

7. 合資格用戶獲發優惠券後,必須符合以下條件方可使用:

a)  在 UNIQLO 使用 PayMe 進行港幣 50 元或以上的交易;

b)  在2022年5月27日至2022年7月17日的兌換期內使用優惠券;

c)  獲享優惠券的 PayMe 錢包尚未達到餘額上限(而加入優惠券後亦不會超出此上 限);以及

d)  PayMe 錢包並未被暫停或終止使用。

優惠券會在符合上述各項條件時自動適用。

8. 顧客可在每筆消費滿港幣 50 元的合資格交易中使用一張優惠券。

9. 用戶不可在同一筆交易中同時賺取和使用優惠券。

10. 商戶將向合資格用戶收取全額費用,而 PayMe 會自動扣減有關優惠券的金額,並在交易完成後將港幣 10 元回贈存入用戶的錢包。

11. 此優惠僅限推廣期內提供,名額有限,先到先得,送完即止。

12. 合資格用戶可透過 PayMe 應用程式的「轉贈」功能,將優惠券轉讓予其他 PayMe 用 戶。優惠券一經與其他 PayMe 用戶分享,本行即無須承擔任何相關責任。

13. 如顧客或商戶在已使用優惠券的交易後提出退款(不論全部或部分),本行保留權利撤回優惠券,或將藉由優惠券存入 PayMe 錢包的款項扣除。

14. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定金額,以享優惠。

15. 合資格用戶的 PayMe 賬戶在交易時必須有足夠的錢包空間和每年收款限額,方可獲取獎賞。

請在享用優惠前細閱

16. 所有相片僅供參考。

17. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商

戶提供及只作參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向有關參與商戶查詢詳情。

18. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。本行及有關參與商戶可更改或終止 優惠或修改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網 頁。

19. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或有關參與商戶的最終決定為準。

20. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。

21. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義
「合資格用戶」指 PayMe 登記用戶。

「本行」指香港上海滙豐銀行有限公司。

由香港上海滙豐銀行有限公司刊發

儲值支付工具牌照編號:SVFB002

分享俾你朋友!