【MSIG旅遊保險 X Asia Miles】限時賺$3=1里+送高達額外300里

msig asia miles 旅遊保險

【MSIG旅遊保險 X Asia Miles】限時賺$3=1里+送高達額外300里

MSIG旅遊保險又再做送Asia Miles優惠喇!由現在起至5月24日内於網上投保MSIG 任何保險計劃(包括iTravel Plus 單次或全年旅程),每張保單有$3=1里不但止,仲有限時額外里數啊!投保單次旅程保障額外送100里,全年旅程保障同其他保險計劃一律都有得送300里。保費金額不限,投保即送。里先生就試咗投保3日都一樣有得送里數!如果以5日單次旅遊保Plan B保費為例,而家做緊55折係$147, 每$3=1里再加額外送嗰100里,計返有149里(以下有例子)!即係唔洗$1就有1里喇!

MSIG嘅旅遊保包業餘危險活動 (熱氣球、水肺潛水等),自駕遊,等等嘅保障。如果你嚟緊五月要飛就啱曬你喇!

MSIG旅遊保險 X Asia Miles投保賺里數方法

  • 先進入→投保頁面 
  • 於報價版面中「額外優惠」位置選擇「亞洲萬里通賬戶」 記得入返正確會員號碼(以下有圖示)
  • 選擇返你要外遊嘅日期,於報價版面中就可以顯示到你賺到幾多Asia Miles(以下紅圈)
  • 成功投保MSIG保險計劃後即可賺取到所得「亞洲萬里通」里數
  • 優惠期至5月24日($3=1里+單次旅保額外100里/全年旅保額外300里)
  • 「亞洲萬里通」里數將於投保的月份結束後6至8星期內存入其賬戶

旅保 asia miles msig


MSIG旅遊保險 X Asia Miles推廣條款及細則

推廣期由2018年5月2日至2018年5月24日(包括首尾兩天)(「推廣期」)。
於推廣期內,客戶透過三井住友海上火災保險(香港)有限公司(「三井住友保險」)網站,成功投保三井住友保險的 iTravel Plus (單次旅程) 保障計劃及 iTravel Plus (全年旅程) 保障計劃可獲此推廣優惠(「合資格客戶」)。
合資格客戶在推廣期內經網上成功投保指定的保障計劃,以單一張保單的淨保費每3港元可獲1「亞洲萬里通」里數
iTravel Plus (全年旅遊) 保障計劃之保費優惠只適用於保單之首年保費,並且不適用於過去3個月內(由申請日起計)持有i-Travel(全年旅遊) 或 iTravel Plus (全年旅遊)保障計劃的客戶。
每單一張保單只可於網上投保時登記一個「亞洲萬里通」會員號碼。合資格客戶必須於購買保單時提供有效的「亞洲萬里通」會員號碼,並確保會員賬戶是屬於申請人,一經登記,不能更改
計算兌換「亞洲萬里通」里數之淨保費不設小數點進位,計算後之淨保費餘額若不足3港元,則不能賺取。
「亞洲萬里通」里數將於投保的月份結束後6至8星期內存入其賬戶。
當「亞洲萬里通」里數存入指定亞洲萬里通賬戶時,有關保障計劃之合資格客戶必須持有有效保單。
「亞洲萬里通」里數優惠計劃不能與優惠編碼優惠同時使用。
三井住友保險並非「亞洲萬里通」里數之供應商。客戶須按亞洲萬里通有限公司指定的條款及細則使用及賺取「亞洲萬里通」里數。詳情請瀏覽www.asiamiles.com。如對里數或兌換相關的產品或服務有任何查詢或投訴,請直接與亞洲萬里通有限公司聯絡,三井住友保險對此不承擔任何責任/法律責任。
三井住友保險保留以其他優惠代替「亞洲萬里通」里數的權利而無須事前通知。
投保中所賺取之「亞洲萬里通」里數均不可轉換、兌換現金、轉讓或退回及須受有關條款及細則約束。
如對此推廣優惠及其條款及細則之詮釋有任何爭議,三井住友保險保留最終決定權。
此推廣優惠詳情、條款及細則之中英文版內容如有歧義,概以英文版本為準。

承保範圍→官網連結(pdf)